Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Firma ARGO PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt. „Wdrożenie e-usług i elektronicznej dokumentacji medycznej w ARGO Centrum Medyczne, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej ramach Działania VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Rozwój usług elektronicznych w obszarze e-zdrowia w ARGO Centrum Medycznym przyczyniający się do zwiększonego ich wykorzystania na terenie miasta Łódź wraz z zapewnieniem interoperacyjności systemów teleinformatycznych.

Efektem realizacji przedmiotowego projektu będzie zwiększone wykorzystanie i stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w obszarze e-zdrowia na poziomie ARGO Centrum Medyczne.

Przedmiotem projektu jest inwestycja w sektorze e-zdrowia, a w szczególności jest to budowa platformy cyfrowej integrującej dostęp do świadczeń medycznych oraz programów profilaktycznych, a także zakup niezbędnej infrastruktury

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych

Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne

Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne

Numer umowy o dofinansowanie: RPLD.07.01.02-10-0014/19

Wartość dofinansowania: 215 057,82 PLN

Skip to content