Zgodnie z  Art 12 i 13  Rozporządzenia PE i Rady(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:

ü  administratorem danych osobowych jest Argo sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul.Sterlinga 27

ü  pacjent posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ma prawo żądać ich poprawiania

ü  dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane wyłącznie w celach wykonywania zadań związanych z działalnością leczniczą prowadzoną przez ARGO oraz ewentualnie w celu wystawienia faktury

ü  obowiązek udostepnienia danych osobowych wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania i bez ich podania nie jest możliwe świadczenie usług medycznych

ü  dane osobowe nie będą nikomu innemu udostępniane ani przekazywane poza organami państwowymi do tego upoważnionymi stosownie do odpowiednich ustaw i rozporządzeń oraz NFZ-tu w stosunku do pacjentów korzystających z refundacji NFZ lub do partnerów firmy ARGO kierujących do przychodni swoich pacjentów

ü  dane podane przez pacjenta są  przechowywane u Administratora w przypadku faktur zgodnie z ustawą o rachunkowości  przez okres 6 lat oraz w przypadku dokumentacji medycznej 20 lat zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i w tym czasie nie mogą zostać usunięte

ü  W CM Argo jest powołany Inspektor Danych Osobowych, do którego kontakt na żądanie zostanie udostęponiony.

ü  skargi w zakresie przetwarzania danych można wnosić do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

Informujemy, że zgodnie z Art.24 Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Art 12. Rozporządzenia PE i Rady(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

–  administratorem danych osobowych jest Centrum Medyczne ARGO

–  pacjent posiada prawo do dostępu do treści przekazanych  danych osobowych oraz żądania ich poprawienia

–  dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane wyłącznie z uwagi na obowiązek wynikający z przepisów NFZ oraz Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych na użytek systemów NFZ a także Ustawy o prawach pacjenta i innych ustawach obowiązujących w zakresie ochrony zdrowia.

–  dane osobowe są przekazywane zgodnie z obowiązkiem ustawowym do NFZ i są tam  przechowywana  przez 5 lat.

–  dokumentacja medyczna(karty choroby, wynika badań)  przechowywana jest przez 20 lat zgodnie z odpowiednimi ustawami obowiązującymi w zakresie ochrony zdrowia

–  dane osobowe nie są przekazywane przez Centrum Medyczne ARGO żadnym innym podmiotom niż wynika to z obowiązujących przepisów NFZ i opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

–  dane osobowe są przekazywane w przypadku badań do placówki ALAB na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych a placówka przetwarzająca ma prawo przetwarzać je wyłącznie w celu wykonania badania

–  skargi w zakresie przetwarzania danych należy kierować  do Centrum Medyczne ARGO mieszczącego się w Łodzi ul. S. Sterlinga 27/29